Concurrentiebeding, wat is dat?

Elke werkgever of werknemer heeft er wel eens mee te maken gehad of tenminste over gehoord: het concurrentiebeding. Een concurrentiebeding is zeker geen papieren tijger! In dit blog staat het centraal.

Wat is een concurrentiebeding?

In het juridisch woordenboek is de volgende definitie opgenomen: "Een schriftelijk beding tussen werkgever en werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van het dienstverband op zekere wijze werkzaam te zijn." Met andere woorden: het is een bepaling in de arbeidsovereenkomst of cao waarin staat beschreven aan welke regels een werknemer zich moet houden als hij later bij een andere werkgever gaat werken of zelf een onderneming start. Het concurrentiebeding beperkt het grondrecht van een werknemer: het recht op vrije arbeidskeuze (artikel 19 lid 3 Grondwet). Om deze reden zijn er strenge wettelijke regels van toepassing.

 

Wettelijke vereisten

Een concurrentiebeding moet aan wettelijke vereisten voldoen: 1. het concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen worden met 2. een meerderjarige werknemer. Voor een concurrentiebeding in een tijdelijk contract gelden extra vereisten. Per 1 januari 2015 is het concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd namelijk niet meer toegestaan, tenzij de werkgever schriftelijk motiveert dat er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang of dienstbelang. Daarnaast moet de noodzaak van het opnemen van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract worden beschreven. Wat extra lastig is: de noodzaak moet op het moment dat de werkgever een beroep op het concurrentiebeding doet bestaan. Dit geldt ook voor een relatiebeding. Een standaardmotivering van je werkgever die tegelijk voor meerdere overeenkomsten geldt, houdt geen stand. 

 

Boete overtreding concurrentiebeding

Wat gebeurt er als een werknemer het concurrentiebeding niet serieus neemt en hij toch in dienst treedt bij de concurrent of zelf een onderneming start? In dat geval kan de werkgever een kortgedingprocedure starten. De werkgever vordert in deze procedure nakoming van het concurrentiebeding op straffe van een dwangsom. De rechter beoordeelt of een concurrentiebeding de werknemer onbillijk benadeelt in verhouding met het te beschermen belang van de werkgever. Als de werkgever in het gelijk wordt gesteld moet de werknemer direct uit dienst of zijn onderneming staken. Doet hij dat niet dan moet hij elke dag een boete betalen.

 

Hoogte Boete

De rechter kan de boete maximeren, matigen of op nul stellen. De hoogte van deze boete is meestal in het contract bepaald. In bepaalde gevallen kan een werknemer ook recht hebben op een vergoeding als hij aan een concurrentiebeding wordt gehouden. De werknemer heeft geen recht op een vergoeding als het ontslag door verwijtbaar handelen of nalaten wordt veroorzaakt.

 

Geldt het concurrentiebeding ook na het ontslag? Kun je hierover afspraken maken?

Het concurrentiebeding geldt gedurende een arbeidsovereenkomst en voor een bepaalde duur na beëindiging daarvan. De periode wordt in de arbeidsovereenkomst of cao vastgelegd. Ook indien je ontslagen bent kun je aan het concurrentiebeding worden gehouden. De werkgever kan alleen geen rechten aan het concurrentiebeding ontlenen als hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of iets heeft nagelaten. Kun je afspraken over een concurrentiebeding maken? Dat is afhankelijk van de situatie. De meeste arbeidsovereenkomsten worden beëindigd door een vaststellingsovereenkomst. Tijdens de onderhandelingen met je werkgever kun je daar nadere afspraken over maken.

 

Onrechtmatige concurrentie

Als het concurrentiebeding niet rechtsgeldig tot stand is gekomen (nietig is) of als er geen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen kan er alsnog sprake zijn van onrechtmatige concurrentie. Aan de volgende vereisten moet dan worden voldaan: 1. De werknemer heeft het duurzame debiet van zijn voormalig werkgever afgebroken, 2. De afbreuk is substantieel en heeft stelselmatig plaatsgevonden, 3. De afbreuk heeft plaatsgevonden met behulp van de kennis en gegevens die de werknemer van zijn voormalig werkgever beschikbaar kreeg. Hiervan is sprake op het moment dat de werknemer actief de relaties of werknemers van de ex-werkgever benadert. Indien de rechter vaststelt dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie dan kan hij het starten van een nieuwe onderneming verbieden of de werkzaamheden moeten tot een bepaalde datum worden gestaakt.

Deel deze pagina

Advies nodig over dit onderwerp?

Keep calm en vraag het aan Miss Legal!

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn