Een schuldenvrije toekomst met WSNP

Je hebt schulden, je kunt maandelijks ternauwernood of niet meer de eindjes aan elkaar knopen, je bent angstig geworden om je post open te maken en weet niet meer hoe je er zelf uit moet komen. Herken je je hierin, lees dan zeker verder. In deze blog delen we meer informatie over de schuldsaneringsregeling en wat daar allemaal bij komt kijken.

Schuldenvrij verder leven

De overheid heeft speciaal voor particulieren een regeling in het leven geroepen om hen de mogelijkheid te bieden schuldenvrij verder te leven. Deze regeling is een onderdeel van de Faillissementswet. Omdat een faillissement toch een ingrijpende gebeurtenis is en je daarna eigenlijk nooit meer van je schulden af komt, is er voor natuurlijke personen de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

WSNP, wat is dat precies?

De WSNP (schuldsaneringsregeling) is een wettelijke regeling waar iedereen met problematische schulden een beroep op kan doen. Het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank, die na toewijzing een bewindvoerder aanstelt om toezicht te houden op het traject waar je in komt. Het traject duurt in beginsel drie jaar (kan dus ook langer). Tijdens die drie jaren gelden er vier belangrijke verplichtingen:

  1. Solliciteren (voor zover je niet werkt, maar wel in staat bent om te werken) of minimaal 36 uur per week werken in loondienst;
  2. Informeren over wijzigingen in je inkomen, je dienstverband of over je gezondheid etc.;
  3. Geen nieuwe schulden laten ontstaan;
  4. Een deel van je inkomen afdragen en sparen voor de schuldeisers.

De WSNP- bewindvoerder is er niet om je te helpen, maar om voor de rechtbank in de gaten te houden of je je netjes en op tijd aan alle verplichtingen houdt. Doe je dat niet, dan adviseert de bewindvoerder de rechtbank om de regeling te beëindigen en dan kan je er de komende 10 jaar geen beroep meer op doen. Om in aanmerking te komen voor de WSNP geldt wel een aantal voorwaarden:

  • Er moet via de schuldhulpverlening van je gemeente een minnelijk traject (zie meer info hier onder) zijn doorlopen;
  • Je financiële situatie moet helder en stabiel zijn, dus dat in ieder geval de vaste lasten betaald worden en duidelijk is welke schulden er zijn.

Het minnelijk traject via de gemeente

Minnelijk - betekent een schikking, buiten de rechter om. Dit traject staat los van de WSNP, maar moet wel altijd voorafgaan aan het verzoek om in de WSNP terecht te komen. Doe je dat niet, dan zal de rechtbank het verzoek om toelating tot de WSNP afwijzen. Jouw contactpersoon bij de gemeente, je schuldhulpverlener, zal aan de hand van je inkomsten en uitgaven uitrekenen hoeveel jij per maand zou kunnen sparen gedurende drie jaar. Op basis daarvan zullen zij aan alle bekende schuldeisers een (schikkings)voorstel doen om met een bepaald bedrag akkoord te gaan, op voorwaarde dat het restant na 3 jaar wordt kwijtgescholden. Alle schuldeisers moeten met het akkoord instemmen, anders mislukt het minnelijke traject en komt het wettelijke traject, de WSNP in beeld.

Het wettelijke traject via de rechtbank

Als het minnelijke traject mislukt, dan zal de gemeente namens jou een verzoek indienen bij de rechtbank om toelating tot het wettelijke traject, de WSNP. Dit is een verzoekschriftprocedure, waarbij alleen de gemeente of een advocaat zo'n verzoek namens jou kunnen indienen. Daarin moet ook uitgelegd worden waarom het minnelijke traject niet is gelukt. Daarnaast moet er sprake zijn van een situatie dat de schulden in verhouding met je inkomen zodanig hoog zijn, dat je hierop niet meer kan aflossen of dat de verwachting bestaat dat je hier op korte termijn niet meer op zou kunnen aflossen. Ook als blijkt dat je wel iets op je schulden kan aflossen, maar hier 60 jaar mee bezig zou zijn voordat de schuld eindelijk is afgelost, kan je een beroep doen op de WSNP. Als je wel voldoende op je schulden kan aflossen, dan is de WSNP uiteraard niet nodig en kom je er ook niet in.

Wat doet de bewindvoerder precies?

Zoals hiervoor al werd genoemd, is de WSNP-bewindvoerder geen hulpverlener. Hij/zij controleert of je je aan de regels houdt en rapporteert om de zoveel tijd aan de rechtbank hoe het gaat met jouw WSNP traject. Ook is het de taak van de bewindvoerder om gedurende de regeling zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de schuldeisers. Dit betekent ook dat hij een huisbezoek aflegt om te kijken of er geen bovenmatige bezittingen zijn die eventueel verkocht kunnen worden. Dat kan best ingrijpend zijn. Auto's of brommers bijvoorbeeld, die kosten geld. Dus alleen als je dat echt nodig hebt voor je werk, dan mag je die op voorwaarden behouden. Of als je een hoge huur betaalt, dan moet je zo spoedig mogelijk op zoek naar een andere woning met een lagere huur.

En de schuldeisers dan?

Op het moment dat de WSNP wordt uitgesproken, moeten de schuldeisers pas op de plaats maken en alle beslagen op het inkomen of op toeslagen komen te vervallen. De melding dat je in een WSNP traject zit, wordt ook gepubliceerd in een register van de Rechtspraak. Schuldeisers kunnen dan zien dat ze niet bij jou, maar bij de bewindvoerder moeten aankloppen. Geen enkele schuldeiser mag eerder of meer betaald krijgen dan de ander. Zij zijn allemaal pas na 3 jaar aan de beurt. Tijdens het minnelijke traject hoeft dat in principe niet. Toch zijn veel schuldeisers vóór een WSNP-traject omdat dan zowel de bewindvoerder als de rechtbank een vinger aan de pols houden en kijken of er aan de verplichtingen wordt voldaan.

Ook voor ondernemers

Ook ondernemers komen gewoon in aanmerking voor de WSNP, al kunnen sommige gemeentes anders beweren. De onderneming moet wel beëindigd zijn, de belastingaangiftes moeten zijn afgerond en het moet duidelijk zijn wat precies de schuldenlast is op het moment dat je de WSNP-aanvraag indient.

Koopwoning

In geval van een koopwoning zal gekeken worden naar de waarde van de woning, de hoogte van de hypotheek en de maandelijkse lasten. Is de verwachting dat de woning met winst verkocht zal worden, dan zal de bewindvoerder dat met toestemming van de rechtbank ook doen. Is er geen winst te verwachten, maar zijn de maandelijkse lasten te hoog, ook dan zal de bewindvoerder kijken of de woning wordt verkocht en er goedkoper ergens anders gehuurd kan worden.

De eindstreep: de schone lei!

Aan het einde van een veelal pittige regeling staat wel een grote beloning, namelijk de schone lei. De schuldeisers moeten op dat moment genoegen nemen met het bedrag wat tijdens de regeling bij elkaar is gespaard en het restant kunnen ze nooit meer op jou verhalen. Zij kunnen zich daar niet tegen verzetten. Daarom is een WSNP traject ook zo streng, de schuldeisers willen zien dat iemand zich toch voor de volle 100% heeft ingezet om te proberen zoveel mogelijk van de schuld af te lossen. De schone lei is dus geen cadeautje, je moet er hard voor werken.

BKR

Belangrijk om te weten is dat een eventuele BKR-notering niet verdwijnt zodra de schone lei is verkregen. Wel wordt in het BKR register een aantekening gemaakt dat de schuld niet langer opeisbaar is vanwege de schone lei. Alleenstaande ouder? Lees hier verder. Voor meer inhoudelijke informatie over de WSNP kun je terecht op http://www.bureauwsnp.nl/.

 

Deel deze pagina

Advies nodig over dit onderwerp?

Keep calm en vraag het aan Miss Legal!

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn