Wanneer heb ik recht op bijstand?

Wanneer heb ik recht op bijstand en hoe verloopt de procedure van de aanvraag?

Wanneer heb ik recht op bijstand?

Aanvragen kunnen worden ingediend als je niet genoeg inkomen of vermogen hebt om in je levensonderhoud te voorzien en je niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. Je moet rechtmatig in Nederland wonen en ouder zijn dan 18. Woon je samen met je partner of voer je een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en vermogen van die persoon mee. Zit je in de gevangenis? Dan heb je geen recht op bijstand. Verder stelt de gemeente als voorwaarde dat je meedoet aan de activiteiten die de gemeente organiseert om werk te vinden.

 

Vermogen

De gemeente toetst of je niet teveel vermogen bezit, zoals spaargeld of een woning. Heb je meer vermogen dan toegestaan? Dan moet je dit eerst opmaken voordat je bijstand kunt aanvragen. De vermogensgrens is afhankelijk van je leefsituatie: bijstand Bron: rijksoverheid.nl Een eigen huis wordt bij het vermogen gerekend. De gemeente kijkt naar de overwaarde van het huis. Dit is de huidige waarde van het huis minus de nog niet afgeloste hypotheek.

 

De aanvraag

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij de gemeente of via werk.nl. Binnen 8 weken moet de gemeente een beslissing nemen. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien de gemeente heeft verzocht om aanvullende informatie of indien zij de termijn schriftelijk hebben verlengd. Na 8 weken geen bericht ontvangen? Dan kan je de gemeente schriftelijk ingebreke stellen en verzoeken om binnen 14 dagen alsnog een beslissing te nemen. Het formulier ingebrekestelling kun je hier downloaden. Na 14 dagen nog steeds geen beslissing ontvangen? Dan kun je naar de rechter stappen om een beslissing af te dwingen. Je hebt dan automatisch recht op een dwangsom voor elke dag dat de gemeente de beslistermijn overschrijdt voor maximaal 42 dagen. De dwangsom bedraagt maximaal € 1260,-. Schakel voor het instellen van beroep tegen het niet tijdig beslissen een advocaat in die je vaak op basis van een toevoeging kan bijstaan.

 

Voorschot

Om te voorkomen dat je tijdens de aanvraag zonder inkomen zit, kan je een voorschot aanvragen. De gemeente is in principe verplicht om binnen 4 weken na de datum van de aanvraag een voorschot van 90% van de uitkering te betalen. Het voorschot is een renteloze lening en wordt verrekend met de te betalen uitkering. Mocht de bijstandsaanvraag worden geweigerd dan moet het voorschot worden terugbetaald. Er zijn 3 uitzonderingen wanneer er geen recht bestaat op een voorschot:

  • je hebt de door de gemeente gevraagde gegevens of stukken niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt;
  • je hebt onvoldoende meegewerkt;
  • op het moment van de aanvraag is al duidelijk dat er geen recht op bijstand bestaat. Wordt het voorschot geweigerd? Dan kan je een verzoek indienen bij de voorzitter van de gedeputeerde staten om hierover een uitspraak te doen. Schakel hiervoor een advocaat in die je vaak op toevoegingsbasis kan bijstaan.

 

Jonger dan 27

In beginsel heb je dan geen recht op een uitkering, tenzij:

  • je aantoonbaar het onderwijs niet kunt volgen of je niet kunt inschrijven;
  • je 4 weken vanaf de dag van melding bij het UWV WERKbedrijf of de gemeente actief naar werk hebt gezocht zonder resultaat.

 

Afwijzing en bezwaar

Bij afwijzing heb je zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Ook is het verstandig om een nieuwe aanvraag in te dienen. Schakel voor het maken van bezwaar een advocaat in die je vaak op basis van een toevoeging kan bijstaan. De advocaat zal een bezwaarschrift voor je indienen en je bijstaan tijdens de hoorzitting bij de gemeente. Voor de eigen bijdrage voor de advocaatkosten kan je bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Als je in het gelijk gesteld wordt, dient de gemeente de eigen bijdrage te vergoeden.

 

Voorlopige voorziening

Wordt de uitkering geweigerd dan zal er als snel een financiële noodsituatie ontstaan. Er is sprake van een spoedeisend belang. Naast het indienen van bezwaar kan je advocaat een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Dit houdt in dat je de rechter verzoekt om de gemeente op te dragen om voorschotten te verstrekken op de uitkering totdat op het bezwaar is beslist. Een voorlopige voorziening is geen definitieve beslissing. Toewijzing van de voorlopige voorziening betekent dus niet automatisch toekenning van de bijstand. Voor het indienen van een voorlopige voorziening dient voorafgaand aan de zitting griffierecht betaald te worden aan de rechtbank. Het griffierecht bedraagt € 45,-. Wordt je in het gelijk gesteld? Dan moet de gemeente het griffierecht vergoeden. Voor dit bedrag kan eveneens bijzondere bijstand worden aangevraagd bij de gemeente.

 

Beroep/ hoger beroep

Wordt het bezwaarschrift ongegrond verklaard, dan kan je binnen 6 weken na de datum van de beslissing in beroep bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Schakel voor het instellen van beroep eveneens een advocaat in. De advocaat zal een beroepschrift voor je indienen en je tijdens de zitting op de rechtbank bijstaan. De rechter doet meestal binnen 4 weken na de zitting uitspraak. Houdt er rekening mee dat wanneer er in bezwaar al een voorlopige voorziening is aangevraagd je dit in beroep alleen kunt doen als er nieuwe feiten en/of omstandigheden zijn. Je kunt dus niet onbeperkt voorlopige voorzieningen aanvragen. Een nieuw feit is bijvoorbeeld wanneer je leefsituatie is veranderd. Ben je het niet eens met de beslissing van de rechtbank? Binnen 6 weken na deze beslissing staat er hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep. In hoger beroep wordt er niet meer inhoudelijk getoetst, maar wordt alleen beoordeeld of de rechtbank de wet- en regelgeving juist heeft toegepast. Ook voor het indienen van beroep en hoger beroep ben je griffierecht verschuldigd. Het griffierecht in beroep bedraagt € 45,- en in hoger beroep € 123,-. Ook hier geldt dat de gemeente het griffierecht moet vergoeden als je in het gelijk wordt gesteld. Verder kan je hier eveneens bijzondere bijstand voor aanvragen bij de gemeente.

 

Deel deze pagina

Advies nodig over dit onderwerp?

Keep calm en vraag het aan Miss Legal!

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn